Språkombud för bättre kommunikation

Eva Höglund, Anna Rubensson, Eva Lotta Dahlqvist och Anette Olausson är fyra entusiastiska språkombudsutbildare i Borås kommun. Foto Peder Persson.

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Det kan handla om att stötta dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan, där språket stärks hos individer men också i en hel arbetsgrupp. Genom att visa på hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att tillvarata alla medarbetares kompetens.

Eva Höglund är en av fyra språkombudsutbildare i Borås Stad.

– Vi utbildar språkombud som på sin arbetsplats ska stötta kollegor i språkutveckling, ge trygghet och skapa en atmosfär där man vågar diskutera öppet med varandra.

– Våra elever samlas vid fyra utbildningsträffar och däremellan har de webbutbildningar från Vård- och omsorgscollege samt omfattande hemuppgifter som redovisas vid varje träff.

För att få tillgång till utbildningen ska chefen först gå en utbildningsdag hos oss för att vara införstådd med vad utbildningen innebär och för att kunna vara delaktig i språkutvecklingen.

Hela utbildningen utmynnar i att chefen tillsammans med språkombudet utarbetar en handlingsplan för att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.